Podmínky užívání webu KUNWEB.cz a emailové schránky od KUNWEB Mail

Webová stránka KUNWEB.cz (dále jen KUNWEB) je online populárně-naučný magazín, jehož šíření je povoleno na základě licence Creative Commons 4.0 BY-NC-ND Mezinárodní licence.

Uživatel webu nesmí šířit obsah webu komerčně, bez uvedení původu a tehdy, když obsah upraví. Šíření je povoleno po písemném souhlasu, o který si můžete žádat přes email licence@kunweb.cz

Užívání emailové schránky od KUNWEB Mail

Uživatel se registruje prostřednictvím registračního formuláře na webu KUNWEB.cz a pomocí potvrzení podmínek při registraci souhlasí s těmito podmínkami.

Uživatel je povinen do registračního formuláře uvést správné údaje a je povinen být starší 18 let. V případě, že je mladší 18 let, během registrace je přítomen zákonný zástupce, který musí s podmínkami souhlasit také.

Uživatel vyplňuje pouze jeho budoucí emailovou adresu, kterou chce založit a heslo, které bude používat pro přihlášení. Heslo je po registraci spolu s danou emailovou adresou uloženo do systému a emailová schránka je zřízena do 24 hodin. V případě, že tento email není registrován do této časové lhůty, je za:

 1. Již emailová adresa existuje a není ji možné registrovat nebo
 2. registrace je provozovatelem zamítnuta.
 • Provozovatel webu neručí za únik informací či hesla z databáze, protože není provozovatelem serverů.
 • Provozovatel negarantuje dostupnost emailu, negarantuje velikost prostoru na emailu.
 • Uživatel se přihlašuje přes adresu: wmail.kunweb.cz nebo přes adresu email.kunweb.cz
 • Služba KUNWEB Mail je bezplatná.
 • S registrací souhlasíte s tím, že Vám provozovatel může posílat reklamní sdělení na email. V případě, že budete chtít zrušit zasílání reklamních sdělení, kontaktujte nás přes email helpdesk@kunweb.cz
 • Doporučujeme po registraci okamžitě změnit heslo v administraci emailu.
 • Negarantujeme Vám bezpečnost schránky.

Povinnosti uživatele

 • Uživatel nesmí používat email v rozporu se zákony ČR. Nesmí šířit nezákonný obsah a nesmí šířit viry.
 • Uživatel nesmí předávat informace třetí osobě.

Uživatel zejména nesmí:

 • užívat kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami,
 • komerčně užívat kterékoli Služby způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele, např. vytvářet Uživatelské účty za účelem úplatného, či bezúplatného převodu jinému Uživateli,
 • získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služeb Poskytovatele i služeb a produktů Třetích osob,
 • zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služeb,
 • užívat svůj Uživatelský účet pro rozesílání nevyžádaných zpráv (tzv. spamů, hoaxů atd.) v jakékoli podobě, virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu,
 • používat Uživatelský Účet k nadměrnému dávkovému rozesílání zpráv, notifikací a jiných sdělení,
 • vyvolat dojem, že uživatelem Služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než Uživatel, nebo vytvářet Uživatelské Účty, jejichž parametry (např. adresa emailové schránky) mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly,
 • porušovat práva Poskytovatele nebo Třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech,
 • pokusit se jednat kterýmkoli zde zakázaným způsobem.

 

Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat Poskytovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) Obsah Uživatele, který zejména:

 • porušuje práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob,
 • vede k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, přičemž mohou poškodit dobrou pověst nebo ohrozit chod nebo rozvoj podniku soutěžitele,
 • obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo Třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné,
 • obsahuje jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo, nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele,
 • obsahuje jakékoli části, jež svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek,
 • obsahují jakékoli části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu,
 • obsahuje jakékoli části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,
 • obsahuje jakékoli části, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků,
 • obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá,
 • obsahuje pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku, nebo která zobrazují pohlavní styk se zvířetem,
 • umožňuje osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům,
 • obsahuje nepravdivý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
 • podporuje nebo propagují hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím,
 • popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti,
 • jsou v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy.

 

OCHRANNA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Osobní údaje a citlivé údaje.Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o Uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.
  1. Rozsah osobních údajů.V souladu s čl. III VSP vyžaduje Poskytovatel v rámci Registrace Povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje.
  2. Rozsah citlivých údajů.Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne v rámci Služeb jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.
 • Ochrana Osobních údajů.Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
  1. Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.
  2. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
 • Omezení nakládání s údaji.Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele z jeho Osobních údajů služby registrace způsobem, který by byl v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.
 • Zpracování osobních údajů.Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování Služeb podle těchto Všeobecných smluvních podmínek) a pro statistické účely.
 • Souhlas uživatele se zpracováním Osobních údajů.Provedením Registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře) uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZoOÚ“) se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle těchto Všeobecných smluvních podmínek Poskytovateli jako správci, za účelem identifikace Uživatele při užívání služby Registrace.
 • Předávání Osobních údajů.Provedením Registrace uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas k předání Osobních údajů Uživatele Propojeným osobám provozujícím Propojené servery. Tyto Propojené osoby jsou povinny zabezpečit případně předané Osobní údaje proti jejich zneužití v minimálně stejném rozsahu jako Poskytovatel.
 • Doba udělení souhlasu.Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním Osobních údajů na dobu 10 (deseti) let, resp. do úplného vypořádání práv a povinností vyplývajících z Užívání Služeb, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele zpracovávat Osobní údaje Uživatele po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.
 • Správce je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů.
 • Odvolání souhlasu.Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů dle tohoto článku PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení Uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na emailové adrese kunweb@kunweb.cz. Po odvolání souhlasu společnost Poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z Uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V takovém případě se na Uživatele nebudou vztahovat ta ustanovení Smluvních podmínek, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele zpracovávat Osobní údaje Uživatele po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.
 • Přístup Uživatele k údajům.Uživatel má od okamžiku založení Uživatelského účtu právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se Uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat Poskytovatele (nebo Zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel (nebo Zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Poskytnutí osobních údajů.Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Poskytovatele nebo Propojených osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo třetích osob.
 • Statistická data.Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Poskytovatelem a Propojených osob pro rozvoj a provoz poskytovaných Služeb. Poskytovatel je oprávněn sdělovat Propojeným osobám pro účely provozování Propojených serverů statistické údaje týkající se Uživatelů. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat Osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli Třetí osobě Uživatele kontaktovat.

ZODPOVĚDNOST

 • Provozovatel není zodpovědný za způsobené škody,
 • Uživatel musí plně provozovateli nahradit škody, které mu způsobil.
 • Odpovědnost podle zvláštních předpisů.Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném zněním, zásadně neodpovídá za obsah Obsahu Uživatele.

ZRUŠENÍ EMAILU

 • Provozovatel může kdykoliv bez uvedení důvodů a bez upozornění email zrušit a znepřístupnit uživateli.
 • V případě, že chce Uživatel zrušit emailovou adresu kontaktuje nás prostřednictvím našeho emailu zruseni-uctu@kunweb.cz

Vyhrazujeme si právo podmínky kdykoliv aktualizovat.
Tyto podmínky byly vydány v platnost od 1.5.2017.